Kredyty

Kredyty unijne

Kredyt unijny przeznaczony jest dla przedsiębiorców na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych, w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych - unijnych.

Kredyt może być udzielony:
• w wysokości kwoty dotacji – w takim przypadku spłata następuje w momencie uzyskania refundacji ze środków unijnych;
• w wysokości większej niż kwota dotacji (nawet do 100% całkowitej wartości netto planowanego przedsięwzięcia jeśli jest to zgodne z procedurami programu) – spłata części kredytu do wysokości dotacji po otrzymaniu refundacji środków , pozostała część rozłożona na dogodne raty.
 

Wykorzystanie kredytu - na pisemny wniosek Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez Bank zapłaty za przedstawione faktury lub też na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi.
Wymagane dokumenty:

wniosek o kredyt (wzór Banku),
dokumenty wymagane przez dany program dla uzyskania dotacji.
jeśli wniosek o kredyt jest składany w Banku po podpisaniu umowy z Jednostką Kontraktującą - kopię tej umowy wraz z załącznikami
inne dokumenty umożliwiające:
- ocenę przez Bank zgodności przedsięwzięcia z wymaganiami poszczególnych programów i monitoringu jego przebiegu
- ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy i wartości proponowanych zabezpieczeń.

Uwaga:
Bank uzależnia udzielenie kredytu od zgodność planowanej inwestycji z założeniami programu i pozytywnej oceny zdolności kredytowej przy założeniu, że wnioskodawca nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i całość kredytu będzie spłacał z własnych zysków.

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyt inwestycyjny

1. Kredyt przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, długoterminowych papierów wartościowych lub nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2. Bank udziela kredytów złotowych.

3. Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony jako kredyt krótko-, średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym.

4. Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach miesięcznych, kwartalnych, w innych w zależności od specyfiki prowadzonej produkcji lub usług.

5. Każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. Może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku.

6. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

7. Oprocentowanie – zmienne. Stawka oprocentowania zróżnicowana w zależności od okresu kredytowania i posiadania rachunku bieżącego w Banku

8. Prowizja – od 0,5% -1,5% kwoty udzielonego kredytu.
Bank nie pobiera prowizji:
wstępnej za rozpatrzenie wniosku,
rekompensacyjnej za wcześniejszą spłatę kredytu.

9. Zabezpieczenie kredytu:

preferowane hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, inne formy np. poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego), weksel własny in blanco,

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, ustalonej przez Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności, efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem, zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, stopnia ryzyka bankowego.

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyty obrotowy w rachunku kredytowym

1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, w tym w szczególności na finansowanie należności, zapasów o charakterze stałym, przejściowym oraz związanych ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.

2. O kredyt może ubiegać się:

przedsiębiorca, osoba prawna, nie będąca przedsiębiorcą, prowadząca działalność gospodarczą, w tym również gospodarstwo rolne, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca zdolność kredytową.

3. Bank udziela kredytów złotowych.

4. Okres kredytowania - do 5 lat

5. Spłata kredytu: w ratach miesięcznych, kwartalnych, w innych terminach w zależności od specyfiki prowadzonej produkcji lub usług.

6. Oprocentowanie – zmienne w stosunku rocznym

7. Prowizja – zgodnie z tabela prowizji i opłat obowiązującej w Banku.
Bank nie pobiera prowizji: wstępnej za rozpatrzenie wniosku, rekompensacyjnej za wcześniejszą spłatę kredytu.

8. Wykorzystanie kredytu - w formie bezgotówkowej lub gotówkowej: jednorazowo w terminie i kwocie określonej w umowie kredytu.

9. Zabezpieczenie kredytu - wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w wewnętrznych przepisach Banku dotyczących prawnych form zabezpieczenia Banku Spółdzielczym w Sierakowicach.

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, ustalonej przez Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od: rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, stopnia ryzyka bankowego.

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

1. Kredyt przeznaczony dla podmiotów gospodarczych o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadających w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy (Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku).

2. Bank udziela kredytów złotowych.
3. Zalety kredytu:

odnawialny charakter kredytu - oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty górnej granicy kredytowania określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania;
większy stan wolnych środków, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować zlecenia w formie wypłaty gotówkowych i bezgotówkowych;
kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej.

4. Kwota kredytu – poziom limitu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem:

wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
poziomu zdolności kredytowej,
rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Górna granica limitu może zostać określona w umowie na cały okres kredytowania lub też w różnych wysokościach w określonych terminach.

5. Okres kredytowania – do 5 lat.

6. Oprocentowanie – zmienne w stosunku rocznym.

Odsetki naliczane i pobierane w okresach miesięcznych. Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu jak i niewykorzystanego kredytu bank nalicza wg sald w poszczególnych dniach miesiąca.

7. Prowizja – 2,0% kwoty udzielonego kredytu.
Bank nie pobiera prowizji:

wstępnej za rozpatrzenie wniosku,
rekompensacyjnej za wcześniejszą spłatę kredytu.

8. Zabezpieczenie - preferowane zabezpieczenie hipoteczne. Możliwe inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.
Koszty zabezpieczenia i zwolnienia zabezpieczeń pokrywa Kredytobiorca.

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, ustalonej przez Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od: rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, stopnia ryzyka bankowego. 

drukuj ()

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP