Przetwarzanie danych osobowych

Z
KOMUNIKAT

O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). W związku z powyższym  pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających powyższe zasady.

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w  Sierakowicach z siedzibą w Sierakowicach , ul. Kartuska 3,  z którym można się kontaktować:

- osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku,

- pisemnie na adres Centrali: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 3

- mailowo lub telefonicznie:

                                                 -   mail: centrala@bssierakowice.pl

                                                 -    Tel. (58)684 67 30   faks: (58) 684 67 39

Bank cały czas dbając od dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IOD ( Inspektor Ochrony Danych).

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki  IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych :

- pisemnie na adres Centrali: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 3

- mailowo lub telefonicznie: iod@bssierakowice.pl, Tel. (58)684 67 30   faks: (58)684 67 39

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego po monitoring kredytowy, obsługę płatności czy obsługę ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

 

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych  związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnym do których należą przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Bank jak każde inne przedsiębiorstwo podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponadto Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

3. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • w celu wykonywania czynności bankowych, w szczególności  ( oceny zdolności kredytowej
  i analizy ryzyka kredytowego),
 • dla celów statystycznych i analiz,
 • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank,
 • w zakresie ustalania i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,  
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody klienta.

  Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo żądać zaniechania czynności marketingowych, w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

  W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

  W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Komu dane są przekazywane

  Dane są przekazywane podmiotom,  z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać.

   

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 

 1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą  w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
 3. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 6.  podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.

5. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 • Prawa bankowego,
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
 • Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 • Kodeksu  cywilnego,
 • Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach.  

   

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP