Historia Banku

Historia Banku


Historia

Bank Ludowy w Sierakowicach rozpoczął działalność 6 grudnia 1899 roku pod przewodnictwem księdza Bernarda Łosińskiego i z jego inicjatywy odbyto się założycielskie Walne Zgromadzenie Banku Ludowego w Sierakowicach. Jest to historycznie 6-ty bank w naszym województwie, 4-ty istniejący do dzisiaj. Do dziś zachowała się książka protokołów, która jest dokumentem historycznym, ilustrującym działalność Banku od dnia założenia do chwili obecnej. Niewiele naszych banków może się pochwalić posiadaniem takich dokumentów. W czasach zaborów pruskich była ona, prowadzona w dwóch językach: niemieckim oraz polskim. Protokół z zebrania założycielskiego stwierdza, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzili: Zielke Bazyli, Stencel Leon, Kitowski Jan, Brzeski Albert, Sychta Jan, Hopa Jan, Bronk Leon, Wenta: Józef, Czapiewski Anastazy. Przy założeniu obecny był Ks. Prałat Wawrzyniak z Poznania co jest udokumentowane w księdze założycielskiej banku. Bank mógł przyjmować oszczędności do wysokości 100.000 marek i udzielać pożyczek członkom w wysokości najwyżej 3.000 marek. Bank w pierwszych latach był niedużą placówką. Zysk do protokołu w 1902 r. wyniósł 578 marek, a w latach następnych 470 marek (1903 r.), 879 marek(1904 r.), 1.513 marek (1905 r.); Jak z tego widać czysty zysk z roku na rok wzrastał, a działalność Banku rozszerzała się. W roku 1939 Bank liczył 47 członków.

 

Lata okupacji

W latach okupacji zarządzeniem, władz hitlerowskich działalność Banku została zawieszona. Jednakże juz 16września 1945 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Banku, które wznawia jego działalność. W roku tym powołano nową Radę Nadzorczą w składzie: Klasa Leon, Pioch Jakub, Wenta Leon, Bigus Franciszek , Bigus Jan , Koszatka Jan, Jeliński Józef, Peta Józef.

 

Lata powojenne

Przezwyciężając trudności pierwszych lat powojennych Bank w Sierakowicach rozwijał swą działalność. Kolejne składy Zarządów. BS po roku 1945 to : Jan Kiedrowski - Prezes, Robert Kolka; Jan Koszałka (1945 r:.), Jan Kiedrowski -Prezes Jan Koszatka, Leyk Jakub (1947 r.), Jan Kiedrowski - Prezes, Leyk Jakub, Kistowśki Alfons (1948 r.), Leyk Jakub - Prezes, Kostuch Benedykt, Grzenkowicz Helena (1949 r.), Grzenkowicz Helena - Prezes, Kobiela Kazimiera, Kostuch Benedykt (1951 r.).

 

Powołanie nowego Zarządu 1953

W 1953 r. ustępuję cały Zarząd BS i zostaje powołany nowy Zarząd w składzie:
Grzenkowicz Helena - Prezes, Jarmuż Kazimiera, Muzyka Józef oraz zastępcy członków Zarządu: Konkel Leon, Konkel Józef.
Skład Zarządu w latach następnych:
Grzenkowicz Helena- Prezes, Konkel Leon, Moś Helena oraz zastępcy:- Jarmuż Kazimiera, Konkel Józef (1954 r.),
Grzenkowicz Helena, Konkel.Lęon, Jarmuż Kazimiera (1955 r.),
Grzenkowicz Helena, Piotrowski Brunon, Konkiel Leon i zastępcy: Masowa Leon, Sadowski Antoni, Kwidziński Alojzy (1956 r.),
Grzenkowicz Helena, Piotrowski Brunon, Konkiel Leon (1958 r.),
Konkel Leon - Prezes, Andryskowski Leon, Piotrowski Brunon (1959 r.),
Konkel Leon - Prezes, Andryskowski Leon, Dułak Wacław (1961 r.),
Lejk Michał - Prezes, Andryskowski Leon, Dułak Wacław (1977 r.),
Lejk Michał - Prezes, Dułak Wacław, Puzdrowski Józef (1985 r.).

 

Zarząd w latach 1986-1992

W roku 1986 poszerzono skład Zarządu do pięciu osób i skład niniejszy pracował do 1992.r.:
Lejk Michał - Prezes,
Puzdrowski Józef - Z-ca Prezesa,
Gojtowski Władysław - Członek Zarządu,
Konkiel Edward - Członek Zarządu,
Trepczyk Stanisław - Członek Zarządu.
Od 1992 skład Zarządu jest następujący:
Roman Dawidowski - Prezes Zarządu,
Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu,
Wenta Kazimierz - Członek Zarządu.

Prezesi i zasłużeni działacze Banku

Pracami Banku kolejno kierowali: Grzenkowicz Helena (1949 -1959), Leon Andryskowski (1959 -1981), Kazimierz Rogalewski (1981 -1984), Roman Dawidowski (od 1985 r. i dalej).
Do grona zasłużonych działaczy tego Banku zaliczyć należy również przewodniczących Rad Nadzorczych. Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku 1945 był Klasa Leon, a w skład Rady ponadto wchodzili: Pioch Jakub, Wenta Leon, Bigus Franciszek, Bigus Jan, Koszatka Jan, Jeliński Józef, Wenta Leon, Petta Józef. Udział w 1945 roku wynosił 100 zł., a wpisowe 5 zł.
W dniu 24.10.1946 r. odbyto się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rewidujące postanowienia Walnego Zebrania z dnia 16.09.1945 r. i zostaje wybrana nowa Rada Nadzorcza Banku w Składzie: ks. Edmund Kamiński, Koss Franciszek, Zalewski Teodor, Kobiela Nikodem, Bigus Franciszek, Gierszewskj Stanisław, Bronk Izydor, Wenta Leon, Bojanowski Juliusz.
W roku 1947 Przewodniczącym. Rady Nadzorczej zostaje Bigus Franciszek, który pozostaje na tym stanowisku do 1977 r.
W roku 1949 zostaje powołana , Rada w składzie: Bigus Franciszek, Karczewski. Jan, Myszk Jan, Okrój Józef, Elwart Jan, Mielewczyk Franciszek, Kostuch. Benedykt, Hopa Leon.
W roku 1950 do .Rady Nadzorczej wchodzą :Bigus Franciszek, Elwart Jan, Hopa Leon, Dejk Władysław, Okrój Józef, Formela Bernard, Gajecki Konrad, Dąbrowską Bronisława, Markowska Helena.
W latach następnych w skład Rady Nadzorczej bądź -Komisji Rewizyjnej wchodzili; Sadowski Antoni, Kleba Alfons, Moś Helena, Szymichowski.Józef, Dyszer Konrad, Terman Leon, Lejk Jakub.

 

Powołanie Rady Kasy Spółdzielczej 1956

W roku 1956 powołana zostaje Rada Kasy spółdzielczej
w składzie: Bigus Franciszek, Moś Helena, Elwart Jan, Hoppa Leon, Witka Bernard, Konkol Józef, Zielonka Jan, Złoch Bernard, Woźniak Jan, Joskowski Józef.
W następnych latach w skład Rady Kasy wchodzili: Koszałka Brunon, Spretka Leon, Krefta Lucjan, Paszkiewicz Artur, Grucza Bernard, Kobiela Leon, Mischke Irena ,Telega Władysława, Treder Maria, Szmidt Helena, Formela Janina, Fierka Brunon, Węsierski Antoni, Bigus Kazimierz, Szmidtke Zygfryd, Kobiela Jerzy, Laskowskj Mirosław, Pranczk Paweł, Gojtkowski Alfons, Warmowski Władysław, Formela Jozef, Gojtkowski Władysław, Łącki Stanisław, Zalewski Marian, Ziegiert Bolesław, Ramczyk Henryk, Miotk Zygmunt.

 

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Lini

W roku 1975 zostaje podjęta decyzja o przyłączeniu do naszego Banku BS w Lini.
Rada Nadzorcza BS zostaje poszerzona o 2 osoby z terenu Lini Stefanowska Regina i Kaleniak Bronisława.
W 1977 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Węgierski Antoni, który jej przewodniczącym jest do roku 1988 .W roku 1988 Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Formela Józef; a jego miejsce w rok później zajmuje Witold Brzeski.

 

Wzloty i upadki

W swej działalności gospodarcze} Bank miał zarówno lata dynamicznego wzrostu, jak i upadków. Okres po wznowieniu działalności byt okresem stosunkowo trudnym. Zyski osiągane przez Bank byty niskie. Dopiero od roku 1957 następuje dynamiczny wzrost dochodów, które systematycznie rosną. Trudny okres przeżywał Bank w latach 1982-1986, kiedy to w wyniku nieprawidłowych decyzji kredytowych i wzrostu kredytów, przeterminowanych sytuacja Banku., stała się nie najlepsza: Jednak po tym okresie systematyczna praca pozwoliła przezwyciężyć trudności, co w efekcie procentuje coraz lepszymi wynikami finansowymi Banku. W latach 1990 -1997 następuje dalszy dynamiczny rozwój Banku. Osiąga on bardzo dobre wyniki finansowe i awansuje do czołówki najlepszych banków woj. Gdańskiego. Bank aktywnie uczestniczy w zmianach strukturalnych jakie dokonują się wśród BS i BGŻ.

 

1995 - Bank zrzeszony w Pomorsko -Kujawskim Banku Regionalnym S.A w Bydgoszczy

Od 1995 r. Bank jest zrzeszony w Pomorsko -Kujawskim Banku Regionalnym S.A w Bydgoszczy. Prezes Zarządu BS w Sierakowicach Roman Dawidowski zostaje wybrany do Rady Zrzeszenia Prezesów BS przy w/w Banku Regionalnym. W tymże roku zostaje uchwalony Statut Banku - w wyniku czego zostaje zmniejszony skład Rady Nadzorczej z 15 do 10 osób. W 1997 roku Rada Nadzorcza zostaje wybrana w następującym składzie:
- Przewodniczący Rady - Woźniak Kazimierz
- Z-ca Przewodniczącego - Damps Jerzy
- Sekretarz Rady - Krefta Brunon
Członkowie Rady: Roszkowski Zbigniew, Woźniak Jerzy, Brzeski Witold, Bigus Kazimierz, Kotłowski Jan, Czają Andrzej, Kuper Zygfryd.

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Chmielne

W roku 1997 Bank rozszerza swą działalność o teren gminy Chmielne przyłączając tamtejszy Bank Spółdzielczy do Banku w Sierakowicach.
W roku 1999 bank obchodzi jubileusz 100 lat swej działalności i zostaje wyróżniony honorowym wyróżnieniem "Zasłużony dla gminy Sierakowice".

 

Decyzja o zrzeszeniu w SGB

W roku 2001 w związku z przyłączeniem PKBR SA w Bydgoszczy do Gospodarczego Baku Wielkopolski SA w Poznaniu, bank podejmuje strategiczna decyzję o zrzeszeniu w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu w której to grupie jest zrzeszony do chwili obecnej. Prezes Zarządu BS w Sierakowicach Roman Dawidowski zostaje wybrany do Rady Zrzeszenia Prezesów BS przy w/w Zrzeszeniu.

 

2005 - Roszerzenie terenu działalności Banku o gminę Sulęczyno

W roku 2005 miesiącu sierpniu Bank rozszerza swą działalność o teren gminy Sulęczyno przejmując na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego NBP tamtejszy Bank Spółdzielczy w Sulęczynie.
W 2005 roku Rada Nadzorcza zostaje wybrana w następującym składzie:
- Przewodniczący Rady - Woźniak Kazimierz
- Z-ca Przewodniczącego - Damps Jerzy
- Sekretarz Rady - Krefta Brunon
Członkowie Rady: Konkel Edward, Woźniak Jerzy, Brzeski Witold, Bigus Kazimierz, Formela Józef, Zygmunt Wenta, Kuper Zygfryd i działa w tym składzie do chwili obecnej.

 

2007 - Rok nowych produktów i usług

W 2007 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowicach poszerzył działalność o:
- Punkt Kasowy w Sierakowicach w siedzibie Urzędu Gminy
- Punkt Kasowy w Kartuzach w Siedzibie Urzędu Skarbowego
Dodatkowo wprowadzono nowe usługi i produkty m.in. Internet Banking, własne bankomaty na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego...

 

2008 - Zmiana składu Zarządu

Obecny skład Zarządu jest następujący:
Roman Dawidowski - Prezes Zarządu, Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu, Paweł Grunau - V-ce Prezes Zarządu, Wenta Kazimierz - Członek Zarządu,
W roku 2006 następuje jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej w zamian za zmarłego Członka rady p. Zygfryda Kupper w skład rady wybrany zostaje p. Witt Edmund.

2010 - Zmiana składu Zarządu

Obecny skład Zarządu jest następujący:
 

Roman Dawidowski - Prezes Zarządu,
Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu,
Barbara Bronk - V-ce Prezes Zarządu,
Wenta Kazimierz - Członek Zarządu,
 
2013 - Zmiana składu Zarządu i Rady Nadzorczej
 

W związku z złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Kazimierza Wenty, w skład Zarządu wchodzą trzy osoby: Roman Dawidowski - Prezes Zarządu, Gabriela Koszałka - V-ce Prezes Zarządu, Barbara Bronk - V-ce Prezes Zarządu

 
Skład Rady Nadzorczej: Kazimierz Woźniak - przewodniczący Rady, Zygmunt Wenta - v-ce przewodniczący rady, Brunon Kreft - sekretarz Rady, Józef Formela, Kazimierz Bigus, Edmund Witt, Jerzy Damps, Jerzy Woźniak, Edward Konkel, Kazimierz Wenta - członkowie Rady

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: bssierakowice@wp.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP