W związku z panującą epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Banku Spółdzielczego oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów.

Wprowadzamy też szereg działań, mających wesprzeć naszych Klientów w tym trudnym okresie.

 

Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych

 

Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś Klientem indywidualnym Banku Spółdzielczego, a Twoja sytuacja finansowa znacząco pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, to masz możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, dzięki której będziesz mógł zawiesić raty swojego kredytu.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat swojego kredytu. Zwieszenie może dotyczyć rat:

 • kapitałowych

 • kapitałowo-odsetkowych

Zawieszenie może obejmować maksymalnie okres do 30 czerwca 2020 roku - więcej informacji dostępne poprzez kontakt telefoniczny.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Bank Spółdzielczy umożliwia bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów ratalnych, takich jak:

 • kredyty gotówkowe

 • pożyczki

 • kredyty hipoteczne

 

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia (w tym przypadku konieczne będzie podpisanie z Tobą aneksu do umowy kredytowej),

 • pozostawienie okresu kredytowania bez zmian.

 

Jak uzasadnić wniosek o odroczenie spłaty?

W uzasadnieniu wniosku o odroczenie spłaty raty napisz, że Twoja sytuacja finansowa spowodowana epidemią koronawirusa pogorszyła się i krótko opisz nieco dokładniej co się zmieniło. Banki Spółdzielcze nie wymagają składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających Twoją aktualną sytuację finansowo-gospodarczą.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,

 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,

 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,

 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w centrali Banku Spółdzielczego w Sierakowicach (np. poprzez kontakt telefoniczny).

Przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem lub zarządzasz wspólnotą mieszkaniową i odczuwasz niekorzystne skutki finansowe z powodu epidemii koronawirusa, sprawdź jakie rozwiązania ma dla Ciebie Bank Spółdzielczy.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu:

 • kapitałowych– odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

 • kapitałowo-odsetkowych

Informację o maksymalnym okresie odroczenia rat można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z centralą Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji zostaniesz powiadomimy niezwłocznie.

Jakich kredytów dotyczy odroczenie rat?

Odroczenie terminu spłaty raty może dotyczyć:

 • kredytów w rachunku bieżącym

 • kredytów obrotowych

 • kredytów inwestycyjnych

 

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia,

 • równomierne powiększenie pozostałych rat po okresie prolongaty o odroczone płatności,

 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazową w uzgodnionym terminie

 

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

 • w bankowości elektronicznej,

 • poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany do kontaktu z Bankiem,

 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Banku,

 • osobiście w Oddziale Banku (w tym przypadku nie zapomnij najpierw sprawdzić w jakich godzinach odbywa się obecnie obsługa Klientów).

 

Co w przypadku gdy kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK?

Jeżeli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego i wnioskujesz  o wydłużenie okresu kredytowania, złóż równolegle stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

W jaki sposób dokonywane są zmiany w umowie?

Jeżeli Twój wniosek o droczenie spłaty raty zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zawieszenie może przybrać dwie formy:

 • bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu nie będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania),

 • lub z zawarciem aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w centrali Banku Spółdzielczego w Sierakowicach (np. poprzez kontakt telefoniczny).

 

 

Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej

Aktualizacja na dzień 20.04.2020. Trwają dalsze prace ustawodawcy nad programem wsparcia.

Obszar Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, jak również samozatrudnionych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: samozatrudnieni oraz pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników

Skarb Państwa w okresie 3 miesięcy pokryje płatność składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

Zwolnienie Przedsiębiorców, zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników.

Na wniosek płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 pracowników, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Beneficjenci wsparcia: wszyscy ubezpieczeni 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Beneficjenci wsparcia: zleceniobiorcy oraz samozatrudnieni 

W ramach tarczy antykryzysowej niektórzy mogą skorzystać z dodatkowych środków finansowych, które mają za zadanie zrekompensować utratę przychodów. Świadczenie postojowe dotyczy tzw. samozatrudnionych i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). W pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową znalazły się przepisy dotyczący świadczenia postojowego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Wynosi ono co do zasady 2080 zł i jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468


 

Obszar Prawa Pracy

Możliwość zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

Beneficjenci wsparcia: wszyscy pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów z dwóch analogicznych miesięcy rok do roku – o 15%, a w odniesieniu do jednego miesiąca względem poprzedniego miesiąca - o 25%, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustalić warunki przestoju, w którym:

 1. pracownikom objętym przestojem zostanie obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50% (nie niżej niż płaca minimalna),

 2. obniżony zostanie wymiar czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu (nie niżej niż płaca minimalna),

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkim:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania

 

 

Możliwość skorzystania z dofinansowania FGŚP

Beneficjenci wsparcia: wszyscy pracodawcy.

Pracodawca który zawarł zgodnie z powyższym porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy w okresie przestoju może wystąpić o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zgodnie z poniższym:

 1. w przypadku pracowników objętych przestojem: dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 2. w przypadku pracowników, którym obniżono wymiar pracy: dofinansowanie w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowania nie dotyczą pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosiło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkim:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-wypelnic-wniosek-o-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-w-okresie-przestoju-ekonomicznego-wyjasniamy-krok-po-kroku

 

 

Wsparcie dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorców zgodnie z ustawą regulującą "Tarczy antykryzysowej" z 31.03.2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 pracowników.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Jego wysokość zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę. I tak, będzie ono mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

- co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; -co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
 

 

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Beneficjenci wsparcia: Małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. 

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Szczegóły programu pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
 

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Beneficjenci wsparcia: Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. 

Szczegóły programu pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448


 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Beneficjenci wsparcia: Osoby samozatrudnione.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Szczegóły programu pod linkiem: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468 

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Beneficjenci wsparcia: Mikroprzedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Pożyczka będzie udzielana przez starostę na podstawie umowy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze rozporządzenia). Jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku zobowiązany jest podać stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeni.


 

Obszar Prawa Cywilnego

Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Beneficjenci wsparcia: Strony umowy najmu, dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni

Przedsiębiorcom którzy prowadzą działalność gospodarczą w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie mogą prowadzić swojej działalności przysługuje czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania ww. zakazu zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Jednocześnie w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia ww. zakazu przedsiębiorca uprawniony dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu. 

Obszar Prawa Podatkowego

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w CIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku CIT

Podatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1 –
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1. 2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na, podatnik składa korektę zeznania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta


 

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT

Beneficjenci wsparcia: podatnicy podatku PIT.

Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez łączne przychodyrozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta


 

Przydatne linki

W tym miejscu znajdziesz linki do informacji przygotowanych przez rząd i inne instytucje, a istotnych dla przedsiębiorców mierzących się z wyzwaniami  spowodowanymi panującą epidemią koronawirusa.

 

Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców

Skorzystaj z Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowanego przez ekspertów Grupy PFR. W obecnej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

 

Jak wyszukać wsparcie dla swojej firmy
Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. W poniższych linkach wyczytasz w jaki sposób zdobyć środki na prowadzenie firmy.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html

 

Koronawirus aktualne informacje i zalecenia dla przedsiębiorców

W tym miejscu przeczytasz, na jakie wsparcie w związku z zagrożeniem koronawirusem możesz liczyć.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

 

Fundusze Europejskie a koronawirus

W tym miejscu znajdziesz informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1


 

Szkolenia

W tym miejscu znajdziesz linki do przydatnych szkoleń mających wesprzeć przedsiębiorców w rozpoznaniu działań wprowadzanych w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Koronawirus. Tarcza Antykryzysowa ─ bezpłatne szkolenia online organizowane przez Pracownicze Plany Kapitałowe.

W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą polskie firmy czeka wiele zmian. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. W jaki sposób skorzystać z pomocy państwa? Jakie wnioski złożyć? Jakie są obowiązujące terminy? Na te i inne pytania odpowiedzą trenerzy PPK podczas bezpłatnych szkoleń online na temat pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców.
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Koronawirus.-Tarcza-Antykryzysowa---bezp-atne-szkolenia-online.html

Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].
W celu wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online, wypełnij poniżej zamieszczony „Formularz rejestracyjny dla uczestników szkolenia online [Tarcza Antykryzysowa].”

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUOEs1MzFYOUZZR0c4Q0xIV0xCSzNLWEhSWiQlQCN0PWcu


 


 

 

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP