Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach zawiadamia
że na podstawie § 28 ust.1 pkt.7 Statutu BS w Sierakowicach zwołuje na dzień
7 kwietnia 2022 (czwartek) w godz. 10.00 
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS,
które odbędzie się w Restauracji „Krzywy Róg” w Garczu, ul. Kartuska 40, Gmina Chmielno. 

 

Porządek obrad jest następujący:
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium).
 3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad ZP. 
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego ZP. 
 6. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 7. Wybór 3 osobowej Komisji Wnioskowej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2021 oraz Ocena funkcjonowania 
  polityki wynagrodzeń w BS Sierakowice w 2021 r., przyjęcie zmian w Polityce Wynagrodzeń.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS oraz działalnością Banku Spółdzielczego za rok 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS za rok 2021,
  b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS oraz udzielenia Zarządowi BS
  absolutorium za działalność w 2021 roku,
  c/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2021,
  d/ oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz zmiany Polityki Wynagrodzeń w Banku,
  e/ podziału nadwyżki bilansowej BS za rok 2021, 
  f/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć, 
 12. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2022 r.
 13. Ocena funkcjonowania Polityki w zakresie stosowania „ Zasad Ładu Korporacyjnego
  dla instytucji nadzorowanych w BS w Sierakowicach w 2021 r. 
 14. Dokonanie zmian w Statucie Banku – podjęcie uchwały.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Niniejszy porządek Zebrania Przedstawicieli BS został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu BS w dniu 10 marca 2022 r.

Jednocześnie informuje się, że Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został wyłożony i jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. Protokół będzie również dostępny na sali obrad, a Bilans i Rachunek wyników BS za rok 2021 oraz Opinia Biegłego Rewidenta wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku i w Oddziałach Banku Spółdzielczego.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Sierakowicach

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP