ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach    z  a w i a d a m i a

że na podstawie § 28 ust.1 pkt.7 Statutu  BS  w Sierakowicach zwołuje na dzień

16 marca 2023 (czwartek) o godz. 10.00

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS

 

które odbędzie się w Sali Bankietowej "u Jurka" Skoczkowo 121c, 83-321 Mściszewice gmina Sulęczyno

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium).
 3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad ZP.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego ZP.
 6. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 7. Wybór 3 osobowej Komisji Wnioskowej.
 8. Wybór 3 osobowej Komisja ds. odpowiedniości
 9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Sierakowicach za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2022 oraz Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS Sierakowice w 2022 r.,
 11. Dokonanie oceny wtórnej  odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej BS.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS oraz działalnością Banku Spółdzielczego za rok 2022 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

         a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS za rok 2022,

         b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Sierakowicach oraz udzielenia  Zarządowi

             BS absolutorium za działalność w 2022 roku,

         c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2022,

         d) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku,

         e) podziału nadwyżki bilansowej BS za rok 2022,

         f) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2023 r.
 2. Ocena funkcjonowania Polityki w zakresie stosowania „ Zasad Ładu Korporacyjnego
  dla instytucji nadzorowanych w BS w  Sierakowicach w 2022 r.
 3. Ocena adekwatności i przyjęcia zmian do  „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej BS w Sierakowicach.
 4. Wyrażenie zgody o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Banku.
 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Niniejszy porządek Zebrania Przedstawicieli BS został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu BS w dniu 09 lutego 2023r.                                                       

 

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

 

Jednocześnie informuje się, że Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został wyłożony i jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. Protokół będzie również dostępny na sali obrad, a Bilans i Rachunek wyników BS za rok 2022 oraz Opinia Biegłego Rewidenta wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku i w Oddziałach Banku Spółdzielczego.                            

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego

w Sierakowicach      

 

« wstecz

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP