Kredyty

Kredyty konsumenckie

Kredyt konsumencki udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne Kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej do kwoty 255.550 zł. Okres kredytowania określa umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Maksymalna rata kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy i nie może przekroczyć 50 - 60% dochodu netto, w zależności od wysokosci dochodu. Kredyt niekonsumencki udzielany jest powyżej 255.550 zł. Jeżeli zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka, to kredyt udzielany jest w kwocie 10 tys. zł do 1,5 mln zł na okres od 2 do 10 lat.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

- przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej
- posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej
- posiadania przez Kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych
- posiadania przez Kredytobiorcę udokumentowanego, stałego źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
- zaproponowania przez Kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank

Bank może uzależnić udzielenie kredytu od uzyskania zgody współmałżonka Kredytobiorcy, jeżeli pozostaje on we wspólności majątkowej, chyba, że współmałżonek jest Współkredytobiorcą albo Poręczycielem. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o kredyt.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:

1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy na druku bankowym.

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub wyciąg z KRS
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP
zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS i US
dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopia książki przychodów i rozchodów - organał do wglądu, ewidencja przychodów), PIT za ubiegły rok

3. W przypadku:

emerytów - odcinek emerytury za ostatni miesiąc oraz kopię decyzji organu przyznającego emeryturę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa emerytura, PIT za ubiegły rok 40A
rencistów - odcinek renty za ostatni m-c, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa renta i kopię decyzji organu przyznającego rentę i PIT 40A za ubiegły rok

4. W przypadku rolników:

informacja o prowadzeniu działalności rolniczej wraz z informacją finansową na druku bankowym
zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek
pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np. z działów specjalnych produkcji rolnej), nakaz płatniczy podatku z Urzędu Gminy

Inne dokumenty określone przez Bank, niezbędne do udzielenia danego rodzaju kredytu (np. rozliczenie PIT za ubiegły rok)

 


 

Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

ZALETY KREDYTU

 • najtańszy sposób kredytowania
 • możliwość korzystania z kredytu w dowolnym momencie, zawsze gdy brakuje pieniędzy na niezaplanowane wydatki lub opłatę rachunków
 • dostępne pieniądze: w kasie Banku, w przypadku posiadania karty płatniczej w bankomacie oraz w punktach handlowych (zapłata za zakupy)
 • brak rat do spłaty

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT ?

Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), który:

 • posiada prawidłowo działający ROR od co najmniej 3 miesięcy
 • regularnie wpływają na ROR dochody z tytułu zatrudnienia lub świadczenia emerytalnego/rentowego
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Kredyt może być udzielony również osobie przenoszącej rachunek z innego banku po przedłożeniu historii z banku dotychczas prowadzącego rachunek.

NA JAKI CEL UDZIELANY JEST KREDYT ?

Kredyt może być udzielony na dowolny cel.

JAKI JEST OKRES SPŁATY ?

Kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużania na kolejne 12 miesięcy, gdy dotrzymane są warunki umowy kredytowej. Maksymalny okres trwania umowy - 60 miesięcy.
Każdy wpływ środków na ROR zmniejsza zadłużenie a wypłata z rachunku zwiększa wysokość zadłużenia co oznacza, że przyznany kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany do wysokości przyznanego limitu kredytu.
Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca ze środków zgromadzonych na rachunku a w przypadku ich braku pobierane w pierwszej kolejności z najbliższego wpływu na rachunek.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU ?

Trzykrotność stałych miesięcznych wpływów na rachunek.

Zastrzega się możliwość udzielenia kredytu w niższej wysokości niż określona wyżej, w zależności od możliwości płatniczych Klienta.

JAK OPROCENTOWANY JEST KREDYT ?

Oprocentowanie jest zmienne, liczone za każdy dzień korzystania z kredytu od wysokości salda kredytowego na rachunku.

JAKIE OPŁATY I PROWIZJE POBIERA BANK OD UDZIELONEGO KREDYTU?

Bank pobiera opłatę przygotowawczą od kwoty udzielonego kredytu w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz po upływie każdego roku (jęśli kredyt był udzielany na okres powyżej 1 roku) opłatę za odnowienie kredytu.

JAKIE SĄ FORMY ZABEZPIECZENIA KREDYTU ?

Bank stosuje dodatkowe zabezpieczenie kredytu tylko w sytuacji zwiększonego ryzyka zwrotu kredytu. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu może stanowić m.in.:

 • poręczenie
 • cesja z polisy ubezpieczenia na życie
 • inne

 


 

Kredyty zabezpieczone hipotecznie:

1. Bank może udzielić kredytu zabezpieczonego hipotecznie klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:                                                                                

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończył 18 rok życia,
 • jest wiarygodny i posiada zdolność kredytową,
 • posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,     
 • posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku,
 • złoży wymagane przez Bank dokumenty. 

2.   Przyjmuje się, że obligatoryjnie do kredytu hipotecznego przystępują oboje małżonkowie,
gdy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, że oboje małżonkowie składają w Banku Wniosek oraz zawierają z Bankiem Umowę.
3.   Przystąpienie do kredytu hipotecznego przez małżonka nie jest wymagane, gdy w związku małżeńskim Wnioskodawcy panuje ustrój rozdzielności majątkowej i Wnioskodawca przedłoży
w Banku umowę o rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego albo prawomocne orzeczenie Sądu potwierdzające ten fakt.

- Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1. budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
2. przebudowę pomieszczeń  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
3. nabycie nieruchomości mieszkalnej,
4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele,
o których mowa w pkt 1-6,
8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,
9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
10. inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
11. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionym celem kredytowania.

Wymagany minimalny udział środków własnych wynosi 20 %.

- Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

1. spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych
i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych,
2. na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem pkt 1.  

- Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

- Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony.

Zasady i warunki udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie:

1. Kredyty konsolidacyjne i mieszkaniowe udzielane są w miesiącach  na okres nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata) oraz nie dłuższy niż 360 miesięcy (30 lat), wliczając w to okres karencji. 
2. Pożyczka hipoteczna udzielana jest w miesiącach, na okres nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata) oraz nie dłuższy niż 360 miesięcy (30 lat). 
3. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na okres nie krótszy
niż 24 miesiące (2 lata)oraz nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat).
4. Karencja może być stosowana wyłącznie w kredytach mieszkaniowych
i konsolidacyjnych przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Minimalna kwota:
1) kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego wynosi 10 000 zł,
2) kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 10 000 zł,
3) pożyczki hipotecznej wynosi powyżej 50 000 zł.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:
1) zdolności kredytowej kredytobiorcy,
2) wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu,
3) wskaźnika LTV zaakceptowanego przez Bank.
Z zastrzeżeniem powyższego, maksymalna kwota:
1) kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego nie może być wyższa odpowiednio 1,8 mln zł - mieszkaniowy, 1,5 mln zł,
2) pożyczki hipotecznej nie może być wyższa niż 1.800 000 złotych,
3) kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie nie może być wyższa
niż 1.500 000 złotych.

Ponadto:
Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80 %

Wnioskodawca składa w Banku wniosek na formularzu obowiązującym w Banku.
Do wniosku należy dołączyć wymagane przez Bank dokumenty:
1) dotyczące kredytowanej nieruchomości (w zależności od przedmiotu kredytowania) lub nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, w tym:
a) aktualny, nie starszy niż 30 dni od daty złożenia wniosku, odpis księgi wieczystej nieruchomości,
b)dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
c) umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości lub przydział mieszkania,
d) w przypadku budowy domu – m.in.: kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt budowlany i dziennik budowy (do wglądu),
2) wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę w przypadkach określonych przez Bank,
3)  dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów,
4) dokumenty dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu,
5)  inne dokumenty wymagane przez Bank.

Warunkiem podjęcia decyzji przez Bank w przedmiocie kredytu jest dostarczenie przez kredytobiorcę wszystkich wymaganych dokumentów.

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może odbywać się miesięcznie, według jednej z metod, określonej w umowie:
     a)  w równych ratach kapitałowo – odsetkowych,
     b)  w równych ratach kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia. 

drukuj ()

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP